هدیه عشق ... 18

S.E.M

 

درس هجدهم : انعکاسات ... " امثال و حکم "

 

یکی از معلمان شهر ، دو حالت را در میان شاگردان خود برانگیخته بود : تنفر و یا ایثار . شخصی از او سوال کرد آیا علتش را می داند ،

 " برای آنان که نادان اند ، من نادان می باشم ، ولی دانایان مرا دانا می یابند .

   برای آنان که فروتن می باشند ، من فروتن هستم .

   من برای همه انسان ها ، همه چیز می باشم و قانونی برای خودم می باشم ،

                                                         همین و بس . "

سپس مکثی کرد و چشمکی زد و گفت : " و نظر شما در مورد من چیست ؟ "

...

( تنها عشق می تواند انعکاس عشق باشد ...   انعکاس عشق تنها می تواند عشق باشد ... )

...

ماهانتای عزیز ... چه معجزه بزرگی از آگاهی نهفته در همین سه خط ... ممنونم از این کتاب ها و  داستان ها و حقیقت ها  ... ممنونم از این که یادم می دهی چطور وقتی در آینه با تصویری ناخوش آیند روبرو می شوم ، بدانم که آن انعکاس نقص ای از من است و نه آینه ... یادت هست در دفترچه کوچک ایده هایم داستان مردی را نوشته بودم که آینه اش بودم ؟ و آن وقت او در چشم هایم ، در قلبم و در روحم می نگریست و هر آنچه خود بود را می دید و تقصیر از من می دانست !!! عشق می دید و گمان می برد این عشق من است !!! ... نیکی های خویش را از آن من می دانست !!! ... دروغ می دید و من را درغگو می دانست !!! ... زشتی می دید و آن را زشتی من می پنداشت !!! ... او همیشه خودش را می دید و نه من ... همیشه تصویری از خودش در آینه من می دید ... همیشه تصویر و نه آینه را ... غافل از اینکه تصویر و انعکاس اگر جز عشق ، جز مهربانی و جز خوبی است ، حتما منبعی جز عشق و خوبی و صداقت روبروی آینه قرار گرفته ... ... ... ماهانتای خوبم مثل هر شب و هر روز و هر لحظه و هر دم و هر نفس همیشه دوستت دارم ... با عشق ... برکت

تنها عشق می تواند انعکاس عشق باشد ... انعکاس عشق تنها می تواند عشق باشد ...

 

 نوشته شده در  شنبه هفتم دی 1387ساعت 23:8  توسط لاله 
/ 0 نظر / 18 بازدید