هدیه عشق ... 20

S.E.M

 

درس بیستم : سطوح عشق ... " خرد دل "

 

اگر ارتباط کارمیک را مانند آبی بدانیم که از لیوانی به لیوان دیگری

می ریزد و نیمی از آن را پر می کند ، ارتباط معنوی مانند دو لیوان

           پر از آب است که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند .

 

ممنونم ماهانتای عزیر ... ممنونم ... ممنونم از اینکه یادم دادی عشق راستین بین دو انسان باید مثل  دو لیوان پر یا مثل ایستادن دو درخت باشد کنار هم ... هر کدام مستقل و شکوفا و عاشق ... نه باری بر دوش دیگری و نه باری از دیگری بر دوش  ... نه سایه ای کوتا ه یا بلند و بالا تر بهانهء  آفتاب دزدیدن !!! ... نه تحمیلی ... نه تزویری .... نه تهدیدی ... دو تک درخت هر یک ایستاده بر پیوند ریشه هایش با زمین ...  دو تک درخت هر یک شکوفا به  گلهایی به رنگی به عطری  ... دو تک درخت با شاخه هایی آزاد در پرواز و پیچیده در شاخه های آزاد دیگری به نوازش ... دو تک درخت گل افشان بر زمین و زمان و زندگی ... دو تک درخت پلی ساخته از عشق میان زمین و آسمان ... ممنونم ماهانتای خوبم ... دوستت دارم با عشق ... برکت ...

 

نوشته شده در  دوشنبه نهم دی 1387ساعت 23:40  توسط لاله 
/ 0 نظر / 17 بازدید